Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανανέωση της θητείας των Αντιδημάρχων – Προστέθηκε ο Σπ. Πουλής για θέματα υγείας.

Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια η απόφαση της δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας Μ. Υδραίου για τον Ορισμό Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση υπογραφής.

Σύμφωνα με την απόφαση ανανεώθηκαν όλες οι θέσεις ενώ έχει προστεθεί και ο Σπυρος Πουλής να αντιδήμαρχος άμισθος για θέματα υγείας.

Η απόφαση:
Α. Ορίζουμε τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με θητεία από 01/10/2022 έως και 31/12/2023 και τους μεταβιβάζουμε αρμοδιότητες ως ακολούθως:

1. Τον κ. Παντελιό Γεώργιο Ηλία του Σπυρίδωνος, ως έμμισθο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοίκησης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των εξής υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου:
– της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
– της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, και
– της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
όπως οι αρμοδιότητες ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την μέριμνα, εποπτεία και συνεργασία με τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων. Νήσων.
δ) Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων
Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων Δημάρχου και εγγράφων αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών και ειδικότερα:
– Για την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή κάθε είδους συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εργασιών μίσθωσης μηχανημάτων καθώς και των συμβάσεων απευθείας αναθέσεων έργου, εργασίας ή προμήθειας. Επιπλέον, την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων με τις παραπάνω εξουσιοδοτήσεις, ήτοι διακηρύξεις, περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις, καθώς και αποφάσεις απευθείας αναθέσεων. Επιπρόσθετα, την υπογραφή όλων των δανειστικών συμβολαίων καθώς και των συμφωνητικών παραχώρησης, εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακινήτων. Τέλος, την απευθείας εκμίσθωση ή μίσθωση κινητών πραγμάτων υπό τους όρους του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ. καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία, καθώς επίσης και την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης καθώς και τις ανακλήσεις αυτών.
2- Για την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων παντός είδους υπηρεσιακών μεταβολών, καθιέρωσης υπερωριών, αποφάσεων και συμβάσεων πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, προκηρύξεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας των Τμημάτων της Διεύθυνσης. Επιπλέον, την υπογραφή των αποφάσεων εγγραφών, διαγραφών και λοιπών μεταβολών δημοτολογίου, καταλόγων Μητρώων Αρρένων, στρατολογίας και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου, πλην εκείνων για τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί προς αυτό οι αντίστοιχοι Προϊστάμενοι.
– Για την Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αποφάσεων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης.
Η Δήμαρχος διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής των αποφάσεων για τις οποίες η νομοθεσία ορίζει ότι εκδίδονται από την ίδια ως «αρμόδιο προς διορισμό όργανο», (ενδεικτικά αναφέρουμε πράξεις διορισμού, μετατάξεων, πολιτογραφήσεις, κ.λ.π.)

2. Τον κ. Καλόγερο Νικόλαο του Κωνσταντίνου, ως έμμισθο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Δικτύων και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
γ) Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων, αδειών, πράξεων επιβολής κυρώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

3. Τον κ. Σερεμέτη Ιωάννη του Θεοδώρου, ως έμμισθο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α)Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ακόλουθων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου:
– Του Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων, και
– Του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων
όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την μέριμνα, εποπτεία και συνεργασία με τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής ενότητας Αχιλλείων.
Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων, πράξεων επιβολής προστίμων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας των τμημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων– Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.

4. Τον κ. Σκούπουρα Ανδρέα του Ευαγγέλου, ως έμμισθο, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και Κοινωνικού Έργου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, διαπιστωτικών αποφάσεων για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Τον κ. Βαρούχα Παναγιώτη του Ιωάννη, ως έμμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τουρισμού, Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.

6. Την κα. Τζάννε Παναγιώτα του Νικολάου, ως έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων αυτής, ήτοι:
– του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
– του Τμήματος Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης, και
– του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β)Την παρακολούθηση εποπτεία και μέριμνα δράσεων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν την Παλιά Πόλη και τον φορέα διαχείρισης UNESCO.
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας των τμημάτων Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης και του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Πληροφορικής. Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των αδειών πολιτικών γάμων όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης.

7. Την κα. Τόμπρου Γκίνη Χρυσούλα του Γεωργίου, ως έμμισθη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρωτογενούς Τομέα και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας
– του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού,
– του τμήματος Πρωτογενούς τομέα της Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας,
– όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην
ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου,
γ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
δ) Ορίζεται Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και του τμήματος Πρωτογενούς τομέα της Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας, καθώς επίσης και του γραφείου Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.

8. Τον κ. Γιώτη Θεοχάρη του Φωτίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας, άμισθο, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ακόλουθων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου:
– Του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας
– Του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, και
– Του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας,
όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
γ) Ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Επιπλέον εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας των τμημάτων Πολιτικής Προστασίας, Συντήρησης Πρασίνου και του Τμήματος Συνεργείου καθημερινότητας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.

9. Τον κ. Κατέχη Δημήτριο του Εμμανουήλ, και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Οθωνών και καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Χωροταξίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, άμισθο, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων αυτής, ήτοι: – του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης
– του Τμήματος Ελέγχου Δόμησης

– του Τμήματος Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, και
– του Τμήματος Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων Ενέργειας και Βιομηχανίας
όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται στον μεταβατικό ΟΕΥ του οικείου Δήμου και στην ισχύουσα νομοθεσία.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Οθωνών και τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
γ) Την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης και προγραμμάτων τουριστικής προβολής που αναφέρονται στην νησιωτική δημοτική κοινότητα,
δ) Την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα.
στ) Την τέλεση πολιτικών γάμων.
ζ) Ορίζεται Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου εισηγήσεων, αποφάσεων κατεδάφισης που εκδίδονται από τις υπηρεσίες δόμησης, καθώς και λοιπές βεβαιώσεις και έγγραφα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.

10. Τον κ. Πουλή Σπυρίδωνα του Ευαγγέλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο για θέματα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, άμισθο, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτές ορίζονται στον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας και στην ισχύουσα νομοθεσία.
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή αντί της Δημάρχου αποφάσεων, εισηγήσεων, βεβαιώσεων και λοιπών εγγράφων αρμοδιότητας του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού.

Επισημαίνεται ότι η υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2487/20-1-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΡ546ΜΓ2Α-4Θ7) απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί ορισμού του δημοτικού συμβούλου κ. Κατέχη Αλέξανδρου του Σπυρίδωνος ως έμμισθου κατά τόπον Αντιδημάρχου Ερείκουσας και του κ. Αργυρού Βασίλειου του Αναστασίου ως έμμισθου κατά τόπον Αντιδημάρχου Μαθρακίου, διατηρείται σε ισχύ, καθόσον η θητεία των εν λόγω Αντιδημάρχων λήγει την 19/01/2023.

Β. Ορίζουμε, εντεταλμένους Δημοτικούς Σύμβουλους ως εξής:

1. Την κα. Ζερβού Μαρία του Σπυρίδωνος, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλο για θέματα που
αφορούν α) στην Παιδική ηλικία, την Παιδεία και τη δια βίου μάθηση καθώς και για τον συντονισμό των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και β) την μέριμνα, εποπτεία και συνεργασία με τους Προέδρους, τα μέλη και εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής ενότητας Φαιάκων.
2. Τον κ. Μωραϊτη Σπυρίδωνα του Προκοπίου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο υπεύθυνο για την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας. Η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στους παραπάνω τομείς μπορεί να του μεταβιβαστεί με νεότερη απόφαση της Δήμαρχου.
3. Τον κ. Μελίδη Βασίλειο του Γερασίμου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα – ζητήματα που αφορούν:
α) Την δημοτική ενότητα Κερκυραίων – Πόλη της Κέρκυρας και περιαστικές περιοχές – και την επίλυση των αντίστοιχων προβλημάτων σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Κοινότητας Κερκυραίων.
β) Την συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, και μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ.
γ) Την υποβοήθηση στο έργου του, του καθ’ ύλην Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας σε θέματα που αφορούν την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας.
δ) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
ε) Επιπλέον ορίζεται ως υπεύθυνος για τις νησίδες Βίδο και Λαζαρέτο του Δήμου μας και για την κατάρτιση του Μητρώου Εθελοντών σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
4. Τον κ. Ραράκο Ευάγγελο του Ευτύχιου, εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για θέματα – ζητήματα που αφορούν :
α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των Αποκεντρωμένων Δημοτικών Υπηρεσιών που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην παραπάνω ΔΕ.
γ) Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία όλου του εξοπλισμού που βρίσκεται στην παραπάνω ΔΕ.
δ) Τη συνεργασία με τους Αντιδημάρχους, Προέδρους, μέλη και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων καθημερινότητας των πολιτών της παραπάνω ΔΕ.
ε) Την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που αφορά στην παραπάνω ΔΕ και που μπορεί να του μεταβιβάσει με νεότερη απόφασή της η Δήμαρχος.
Γ. Οι παραπάνω Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα υπογραφής και ως εκ τούτου εξουσιοδοτούνται με την παρούσα για την υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, των σχετικών με τα θέματα που τους ανατίθενται εγγράφων, πλην χρηματικών ενταλμάτων.
Δ. Η ανάκληση ενός εκάστου των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Ε. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται τα καθήκοντά της να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Υποδομών και Δικτύων, κ. Καλόγερος Νικόλαος και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ορίζεται να ασκεί τα ανωτέρω καθήκοντα η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ανάπτυξης, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κα. Τζάννε Παναγιώτα.

Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Το "Νησί της Καλυψώς" σύμφωνα με ιστορικούς χάρτες βρίσκεται ΒΔ της Κέρκυρας (φωτογραφίες) diapontia.gr

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων.

Όχι στις ανεμογεννήτριες που θα αποτελειώσουν τα Διαπόντια Νησιά.

Ενημέρωση για τα δρομολόγια ΒΑΜΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ και ΓΡΗΓΟΡΗΣ για τα Διαπόντια Νησιά.

Οθωνοί: Τρικουάζ νερά και 4,5 μήνες καλοκαίρι. Γιατί επιλέγουμε και φέτος να τους επισκεφθούμε.

Νέο άρθρο της Daily Telegraph για τα "ακατοίκητα Διαπόντια Νησιά".

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Οθωνών χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια μας.

Από 1η Μαρτίου ξεκινά το ΒΑΜΟΣ. (Δρομολόγια και τιμές)

Το πλοίο ΒΑΜΟΣ στη γραμμή Άγιος Στέφανος - Διαπόντια Νησιά (Φωτογραφίες)