Συνεδρίαση Τοπικού συμβουλίου Ερείκουσας την Κυριακή 23 Οκτωβρίου. Παράκληση να παραστεί εκπρόσωπος της Kerkyra Lines.

 Ακολουθεί η ανακοίνωση του αντιδημάρχου Ερείκουσας:

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

Τηλ.   2661086018

e-mail: ereikousa@corfu.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καλοχαιρέτου 3- Κέρκυρα  

Πληρ.: Ρέγγη Μαρία Κέρκυρα 18-10-2022

Αρ. πρωτ.  οικ. 34/2022
Προς :

1. κ. Αλέξανδρο Κατέχη

Αντιδήμαρχο Δ.Ενότητας Ερείκουσας

2. κ.κ. Συμβούλους (Τακτικούς) της 

Κοινότητας  Ερεικούσης

3. Σύμφωνα με τον Πίνακα Αποδεκτών 


Κοινοποίηση:

1. Κα Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου 

Δήμαρχο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

 και Διαποντίων Νήσων

2. Γενικό Γραμματέα, κ. Γεώργιο Πουλή              ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 

*****************

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. την υπ’ αριθμόν93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους», 

 2. τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018)

3.την υπ’ αριθμ. 88 (αριθμ. πρωτ. 59846/21.8.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Κοινοτήτων»,

4.το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018),

5.τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 78«Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19», 

6. Μέτρα και ρυθμίσεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/9-9-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4756), εκδόθηκε η 79η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 214 /οικ.14466/14.09.2022 του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία υπενθυμίζονται τα μέτρα και οι ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, και συγκεκριμένα για την λειτουργία των Δημόσιων υπηρεσιών , 

καλείστε σε 4η Συνεδρίαση (Τακτική) την Κυριακή  23-10-2022 και ώρα 09:30  π.μ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


 

*****************

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

1. την υπ’ αριθμόν93/60173/23.8.2019 (ΑΔΑ: ΩΓ88465ΧΘ7-ΘΙΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους», 

 2. τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4555/2018)

3.την υπ’ αριθμ. 88 (αριθμ. πρωτ. 59846/21.8.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Κοινοτήτων»,

4.το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018),

5.τις διατάξεις του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136/09.07.2022) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 78«Λήψη Αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευομένων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19», 

6. Μέτρα και ρυθμίσεις για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, σε συνέχεια της δημοσίευσης της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/9-9-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4756), εκδόθηκε η 79η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 214 /οικ.14466/14.09.2022 του ΥΠ.ΕΣ., με την οποία υπενθυμίζονται τα μέτρα και οι ρυθμίσεις που αφορούν στην πρόληψη, την προστασία και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, και συγκεκριμένα για την λειτουργία των Δημόσιων υπηρεσιών , 

καλείστε σε 4η Συνεδρίαση (Τακτική) την Κυριακή  23-10-2022 και ώρα 09:30  π.μ

                                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Συζήτηση με θέμα την επίλυση της μεταφοράς των καυσίμων και αποστολή εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Συζήτηση με θέμα την μεταφορά των τροφίμων ( νωπών και κατεψυγμένων). 

3. Συζήτηση τον καθαρισμό των δρόμων από την Πολιτική Προστασία.

4. Συζήτηση για τον καθαρισμό φρεατίων, αυλακιών και γεφυριών εν όψει του χειμώνα . 

5. Συζήτηση με θέμα την εγκατάσταση Βιολογικού καθαρισμού (ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των λυμάτων των οικισμών του νησιού ), λόγω του  μεγάλου αριθμού παραθεριστών και τουριστών κατά την θερινή περίοδο.

6. Αίτημα του Κατέχη Σπυρίδωνος του Ιωάννη περί έκδοσης απόφασης προϋφιστάμενου του 1981, για  οικόπεδό στην θέση ΠΟΡΤΟ της ΔΕ Ερείκουσας. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΧΗΣ


Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τέλη...

Από 1η Μαρτίου ξεκινά το ΒΑΜΟΣ. (Δρομολόγια και τιμές)

Το "Νησί της Καλυψώς" σύμφωνα με ιστορικούς χάρτες βρίσκεται ΒΔ της Κέρκυρας (φωτογραφίες) | www.diapontia.gr

Το πλοίο ΒΑΜΟΣ στη γραμμή Άγιος Στέφανος - Διαπόντια Νησιά (Φωτογραφίες)

Ενημέρωση για τα δρομολόγια ΒΑΜΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ και ΓΡΗΓΟΡΗΣ για τα Διαπόντια Νησιά.

Απορρίφθηκε το ΠΗΓΑΣΟΣ από τη γραμμή του Αγίου Στεφάνου λόγω ηλικίας.

Φυλάκιση 15 μηνών για τον επίδοξο "δράκο" του Μαθρακίου.

Πέντε χρόνια από τη μέρα που ο 19χρονος Χρήστος Κούρκουλος χάρισε ζωή

Ξεκινούν τον Μάιο οι ημερήσιες κρουαζιέρες στα Διαπόντια Νησιά από το ΠΗΓΑΣΟΣ.