21.811 € για απευθείας ανάθεση προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τα Διαπόντια Νησιά.

 


Ακολουθεί ηαπευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ερείκουσα, ΔΕ Οθωνών και ΔΕ Μαθρακίου».Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛ: 26613 62794,799,781 

Κέρκυρα 31/10/2022

Αρ. Πρωτ.: 41816

ΘΕΜΑ:Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ερείκουσα, ΔΕ 

Οθωνών, ΔΕ Μαθρακίου».

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

5. Την υπ. αριθ. πρωτ. Την υπ. αριθ. πρωτ. 37555/30-09-2022 (ΑΔΑ:698746ΜΓ2Α-67Υ)

απόφαση Δημάρχου περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στους αντιδημάρχους

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 

7. Το υπ’ αριθ. 36509- 23/9/2022 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Συνεργείου 

Καθημερινότητας (ΑΔΑΜ: 22REQ011296334 )

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο

ΚΑ 20.6662.018 , ΚΑ 20.6662.019 & ΚΑ 20.6662.020

9. α) Την υπ’ αριθ. πρ.36793 /36803//36805-26/9/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

1269,1270,1271 (ΑΔΑΜ: 22REQ011307553 και ΑΔΑ: 6ΡΖ846ΜΓ2Α-4ΘΡ) και β)τη

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης

(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή

των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 

10. Την υπ΄αριθ. 39978—17/10/2022 Πρόσκληση του Δήμου μας προς ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011441101).

11. Την προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριμένα από τoν ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘ.

ΘΕΟΔΩΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την απευθείας ανάθεση στον ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΑΦΜ:

121208903,ΔΟΥ:ΧΑΛΚΙΔΑΣ ,ΕΡΜΟΥ 104 Λ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑ.ΤΚ:34300 της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε

Ερείκουσα, ΔΕ Οθωνών, ΔΕ Μαθρακίου ».

2. Η ανάθεση αφορά την Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε

Ερείκουσα, ΔΕ Οθωνών, ΔΕ Μαθρακίου .

3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και για τρείς (3)

μήνες από την κοινοποίηση της παρούσης.

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 21.810,98 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ήτοι καθαρής αξίας 17.589,50ευρώ .

5. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με βεβαίωση που θα εκδοθεί από τον

προϊστάμενο του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού

Έργου .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ

Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τέλη...

Απορρίφθηκε το ΠΗΓΑΣΟΣ από τη γραμμή του Αγίου Στεφάνου λόγω ηλικίας.

Πέντε χρόνια από τη μέρα που ο 19χρονος Χρήστος Κούρκουλος χάρισε ζωή

Το "Νησί της Καλυψώς" σύμφωνα με ιστορικούς χάρτες βρίσκεται ΒΔ της Κέρκυρας (φωτογραφίες) | www.diapontia.gr

Όταν ο Βενιζέλος παραχώρησε τη νήσο "Σάσων" στην Αλβανία

Η σημαία των Διαποντίων Νήσων και η σημασία της - diapontia.gr

Το θαύμα που βίωσε η δασκάλα της Ερείκουσσας, κ. Ρούση.