21.811 € για απευθείας ανάθεση προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού για τα Διαπόντια Νησιά.

 


Ακολουθεί ηαπευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ερείκουσα, ΔΕ Οθωνών και ΔΕ Μαθρακίου».Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛ: 26613 62794,799,781 

Κέρκυρα 31/10/2022

Αρ. Πρωτ.: 41816

ΘΕΜΑ:Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:

«Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε Ερείκουσα, ΔΕ 

Οθωνών, ΔΕ Μαθρακίου».

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120

5. Την υπ. αριθ. πρωτ. Την υπ. αριθ. πρωτ. 37555/30-09-2022 (ΑΔΑ:698746ΜΓ2Α-67Υ)

απόφαση Δημάρχου περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στους αντιδημάρχους

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων 

6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών. 

7. Το υπ’ αριθ. 36509- 23/9/2022 πρωτογενές αίτημα του Τμήματος Συνεργείου 

Καθημερινότητας (ΑΔΑΜ: 22REQ011296334 )

8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο

ΚΑ 20.6662.018 , ΚΑ 20.6662.019 & ΚΑ 20.6662.020

9. α) Την υπ’ αριθ. πρ.36793 /36803//36805-26/9/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

1269,1270,1271 (ΑΔΑΜ: 22REQ011307553 και ΑΔΑ: 6ΡΖ846ΜΓ2Α-4ΘΡ) και β)τη

βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης

(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή

των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 

10. Την υπ΄αριθ. 39978—17/10/2022 Πρόσκληση του Δήμου μας προς ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 

ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011441101).

11. Την προσφορά που υποβλήθηκε και συγκεκριμένα από τoν ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘ.

ΘΕΟΔΩΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Την απευθείας ανάθεση στον ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΑΦΜ:

121208903,ΔΟΥ:ΧΑΛΚΙΔΑΣ ,ΕΡΜΟΥ 104 Λ ΑΙΔΗΨΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑ.ΤΚ:34300 της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε

Ερείκουσα, ΔΕ Οθωνών, ΔΕ Μαθρακίου ».

2. Η ανάθεση αφορά την Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε

Ερείκουσα, ΔΕ Οθωνών, ΔΕ Μαθρακίου .

3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και για τρείς (3)

μήνες από την κοινοποίηση της παρούσης.

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 21.810,98 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ήτοι καθαρής αξίας 17.589,50ευρώ .

5. Η παραλαβή της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με βεβαίωση που θα εκδοθεί από τον

προϊστάμενο του Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού

Έργου .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ

Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Το "Νησί της Καλυψώς" σύμφωνα με ιστορικούς χάρτες βρίσκεται ΒΔ της Κέρκυρας (φωτογραφίες) diapontia.gr

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων.

Δρομολόγια πλοίων για τα Διαπόντια Νησιά. - diapontia.gr

ΟΧΙ στις ανεμογεννήτριες που θα αποτελειώσουν τα Διαπόντια Νησιά.

Οθωνοί: Τρικουάζ νερά και 4,5 μήνες καλοκαίρι. Γιατί επιλέγουμε και φέτος να τους επισκεφθούμε.

Ενημέρωση για τα δρομολόγια ΒΑΜΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ και ΓΡΗΓΟΡΗΣ για τα Διαπόντια Νησιά.

Νέο άρθρο της Daily Telegraph για τα "ακατοίκητα Διαπόντια Νησιά". - diapontia.gr

Τέλος στο αιολικό πάρκο Διαποντίων Νήσων.

Απογραφή 2021: Πρώτοι οι Οθωνοί σε πληθυσμό. 14% λιγότεροι κάτοικοι στα Διαπόντια. (αναλυτικά στοιχεία)