Διαγωνισμός για μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων από τα Διαπόντια Νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας.

 Την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Μεταφορά με πλοίο στερεών απορριμμάτων από τα διαπόντια Νησιά στο λιμάνι της Κέρκυρας» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του μειοδότη για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών  τακτικής θαλάσσιας μεταφοράς ανοικτών και κλειστών  (press containers) μεταλλικών απορριμματοδεκτών και του τριαξονικού γερανοφόρου οχήματος μεταφοράς τους, τα οποία ανήκουν  στον  Δήμο  Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων  με ανοικτό οχηματαγωγό πλοίο, από το λιμάνι της Κέρκυρας προς τα Διαπόντια Νησιά  (Μαθράκι, Ερείκουσα και Οθωνοί) περιλαμβανομένης της επιστροφής στο λιμάνι της Κέρκυρας.

Οι υπηρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στη σχετική μελέτη.

Χρονική διάρκεια της σύμβασης    Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι δώδεκα  (12) μήνες από την υπογραφή της  και υπολογίστηκε ότι θα γίνουν έξι (6) δρομολόγια μεταφοράς με πλοίο.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  μόνο της προσφερόμενης τιμής ανά δρομολόγιο όπως αυτό καθορίζεται στην  διακήρυξη και στα έγγραφα που τη συνοδεύουν.

CPV:  60610000-7 Υπηρεσίες μεταφορών με πορθμεία.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62759-62794-781 Νομός: Κέρκυρας).

Ο προϋπολογισμός  ανέρχεται σε 57.000,00 € πλέον 24 % ΦΠΑ ( συνολικά 70.680,00 €).

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κέρκυρας. Η πίστωση βαρύνει τον Κ.Α. 20.6414.001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021 ΠΟΣOY 47.120,00€ και  τον Κ.Α. 20.6414.001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2022   ποσού 23.560,00€.

Δικαίωμα συμμετοχήςαναφέρονται αναλυτικά στη παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού: οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στη παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης.

Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας: αναφέρονται αναλυτικά στη παράγραφο 2.2.4 της διακήρυξης.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: αναφέρονται αναλυτικά στη παράγραφο 2.2.6 της διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην διακήρυξη

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνεται με την εξόφληση του  100% της συμβατικής αξίας του δρομολογίου μετά την τμηματική οριστική παραλαβή των υπηρεσιών (ανά δρομολόγιο) από την αρμόδια επιτροπή με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Δημοσιότητα: Η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ, η παρούσα περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, σε μια τοπική εφημερίδα  επίσης θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κέρκυρας,  www.corfu.gr και στην ενότητα διαγωνισμοί

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  (Μαράσλειο), διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 08/06/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 11:00 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ενστάσεις Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές

Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Το "Νησί της Καλυψώς" σύμφωνα με ιστορικούς χάρτες βρίσκεται ΒΔ της Κέρκυρας (φωτογραφίες) diapontia.gr

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων.

Όχι στις ανεμογεννήτριες που θα αποτελειώσουν τα Διαπόντια Νησιά.

Ενημέρωση για τα δρομολόγια ΒΑΜΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ και ΓΡΗΓΟΡΗΣ για τα Διαπόντια Νησιά.

Οθωνοί: Τρικουάζ νερά και 4,5 μήνες καλοκαίρι. Γιατί επιλέγουμε και φέτος να τους επισκεφθούμε.

Νέο άρθρο της Daily Telegraph για τα "ακατοίκητα Διαπόντια Νησιά".

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Οθωνών χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια μας.

Από 1η Μαρτίου ξεκινά το ΒΑΜΟΣ. (Δρομολόγια και τιμές)

Το πλοίο ΒΑΜΟΣ στη γραμμή Άγιος Στέφανος - Διαπόντια Νησιά (Φωτογραφίες)