Οι αποφάσεις της 1ης τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μαθρακίου για το 2021.


1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΗΣ)2021 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ ΣΤΙΣ 08-03-2021

Αριθμ. Απόφασης: 1-1

Θέμα: «Αλλαγή καλοκαιρινών δρομολογίων για δρομολογημένο πλοίο από το λιμάνι της

Κέρκυρας για την περίοδο από 1η

 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου έκαστου έτους».

Στην Κέρκυρα στις 08/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00μ. το Συμβούλιο της Δημοτικής

Κοινότητας Μαθρακίου, Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου, συνήλθε σε 1η

 Συνεδρίαση – Τακτική "ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ¨, για το έτος 2021, ύστερα από την υπ. αριθμ. 04/02-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ, που επιδόθηκε ή

γνωστοποιήθηκε σε κάθε μέλος του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις:

 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 89 του

Ν. 4555/2018).

 τις από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ55/τ. Ά/11.3.2020) άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λείψεις μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,

 της υπ΄αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμ. Πρωτ.20930/31.3.2020) του Υπουργείου

Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων», σύμφωνα με την

οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είδε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

 της υπ΄αριθμόν Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612(ΦΕΚ1869/τ. Β΄/17.5.2020) Αποφάσεως «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου

COVID-19,

 της υπ΄αριθμόν Δ1α/ΓΠ. Οικ. 32009 (ΦΕΚ1988/τ. Β΄/23.5.2020) Αποφάσεως «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους

συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου

COVID-19,

2

 της υπ΄αριθμόν 163 (Αριθμ. Πρωτ. 33282/29.5.2020 ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των

συλλογικών οργάνων των δήμων»,

 την υπ΄αριθμ. 88 (αριθμ, πρωτ. 59846/21.8.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Κοινοτήτων»,

 την υπ΄αριθμόν Δ1α/Γ.Π. Οικ. 69863 Απόφασης (ΦΕΚ4829/τ. Β΄/2.11.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19,

 την υπ΄αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»,

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου πέντε (5) Μελών, ήταν παρόντα και τα πέντε (5) Μέλη και συγκεκριμένα :

1. Ιωάννης Αργυρός, Πρόεδρος της Κοινότητας

2. Κωνσταντίνος Κασίμης

3. Κωνσταντίνος Αργυρός

4. Γεώργιος Αργυρός

5. Σπυρίδων Κασίμης

 Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονταν και Αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Αργυρός.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μαθρακίου, Δημοτικής Ενότητας Μαθρακίου του

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, κ. Ιωάννης Αργυρός, εισήγαγε το 1ο

 θέμα της ημερήσιας διάταξης (υπ. αριθμ. 1-1) «Αλλαγή καλοκαιρινών δρομολογίων για δρομολογημένο πλοίο από το λιμάνι της Κέρκυρας για την περίοδο από 1η

 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου έκαστου

έτους» και έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μαθρακίου κ. Ιωάννη Αργυρού, 

έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Μαθρακίου,

2. την από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ55/τ. Ά/11.3.2020) άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λείψεις μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19»,

3. την υπ΄αριθμόν 40 Εγκυκλίου (με αριθμ. Πρωτ.20930/31.3.2020) του Υπουργείου

Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων», σύμφωνα με την

οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είδε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

4. την υπ΄αριθμ. 18318/13.3.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών- Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης,

5. της υπ΄αριθμόν Δ1α/ΓΠ. Οικ. 30612(ΦΕΚ1869/τ. Β΄/17.5.2020) Αποφάσεως «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου

COVID-19,

6. της υπ΄αριθμόν Δ1α/ΓΠ. Οικ. 32009 (ΦΕΚ1988/τ. Β΄/23.5.2020) Αποφάσεως «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου

COVID-19,

7. της υπ΄αριθμόν 163 (Αριθμ. Πρωτ. 33282/29.5.2020 ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

8. την υπ΄αριθμ. 88 (αριθμ, πρωτ. 59846/21.8.2019) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

«Λειτουργία Κοινοτήτων»,

9. το άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 82 του Ν. 4555/2018), το άρθρου 83 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 84 του Ν. 4555/2018), το άρθρου 86 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010(όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018), το άρθρου 89 του Ν. 3852/2010 (όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 90του Ν. 4555/2018),

10. την υπ΄αριθμόν Δ1α/Γ.Π. Οικ. 69863 Απόφασης (ΦΕΚ4829/τ. Β΄/2.11.2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου COVID-19,

11. την υπ΄αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 (ΑΔΑ:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) Εγκύκλιο

του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊου»,

12. τις αρμοδιότητες της κοινότητας για την ρύθμιση των θεμάτων των κατοίκων της ακριτικής νήσου του Μαθρακίου και ειδικότερα την προστασία, την ανάπτυξη και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και την διασφάλιση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας,

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Μαθρακίου

Ομόφωνα Αποφασίζει

 Τα δρομολόγια των δύο άγονων γραμμών να μην συμπίπτουν κατά το δυνατών (δηλαδή να μην πραγματοποιούνται την ίδια μέρα)

 Στα δρομολόγια της άγονης γραμμής «Κέρκυρα – Διαπόντια - Κέρκυρα» για την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου η αναχώρηση από την Κέρκυρα να πραγματοποιείται στίς 7:30 π.μ. (αντί 6:30 π.μ. που είναι σήμερα), προκειμένου οι επιβάτες που έρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, να προλαβαίνουν να φτάσουν και να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Κέρκυρας και να επιβιβαστούν στο πλοίο της άγονης γραμμής.

 Το πλοίο της άγονης γραμμής «Κέρκυρα – Διαπόντια – Κέρκυρα», να παραμένει στο λιμάνι των Οθωνών τουλάχιστον μιάμιση ώρα, (καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους) προκειμένου να υπάρχει για τα φορτηγά η δυνατότητα να εκφορτώσουν το φορτίο τους στα διάφορα σημεία του νησιού μας και να επανεπιβιβαστούν στο πλοίο για να επιστρέψουν αυθημερόν. Το ίδιο και οι

επιβάτες, καθώς και τα διάφορα συνεργεία ΔΕΔΔΗΕ – ΟΤΕ – ιδιωτών τεχνικών (ακόμη και νεκροφόρες) κ.λ.π., να πραγματοποιήσουν τις εργασίες στο νησί μας και να επιστρέψουν αυθημερόν στην Κέρκυρα. Η δυνατότητα αυτή βοηθάει το νησί μας έτσι όπως εκτελείται το δρομολόγιο.

Η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: 1-1/08-03-2021

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Κοινότητας Μαθρακίου

Ιωάννης Αργυρός


Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Το "Νησί της Καλυψώς" σύμφωνα με ιστορικούς χάρτες βρίσκεται ΒΔ της Κέρκυρας (φωτογραφίες) diapontia.gr

Ενημέρωση για τα δρομολόγια ΒΑΜΟΣ, ΕΥΔΟΚΙΑ και ΓΡΗΓΟΡΗΣ για τα Διαπόντια Νησιά.

Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Κεντρικής Κερκύρας και Διαποντίων Νήσων.

Όχι στις ανεμογεννήτριες που θα αποτελειώσουν τα Διαπόντια Νησιά.

Το πλοίο ΒΑΜΟΣ στη γραμμή Άγιος Στέφανος - Διαπόντια Νησιά (Φωτογραφίες)

Νέο άρθρο της Daily Telegraph για τα "ακατοίκητα Διαπόντια Νησιά".

Από 1η Μαρτίου ξεκινά το ΒΑΜΟΣ. (Δρομολόγια και τιμές)

Ετοιμάζονται για γεώτρηση στο block2 της Κέρκυρας – Ενθαρρυντική εικόνα για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο, με τα λιμάνια ν’ αγχώνουν τις πετρελαϊκές που συζητούν με ΟΛΚΕ και ΟΛΗΓ.

Ο Ιερός Ναός Παναγίας Οθωνών χρειάζεται άμεσα τη βοήθεια μας.