Οι αντιδήμαρχοι Μαθρακίου και Ερείκουσας θα λάβουν κανονικά αντιμισθία. | www.diapontia.gr


Δημοσιεύεται σήμερα στο φύλλο κυκλοφορίας της εφημερίδας “Η ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΗΜΕΡΑ” η απόφαση της δημάρχου Μερόπης Υδραίου περί αντιμισθίας αντιδήμαρχων. Συγκεκριμένα, οι αντιδήμαρχοι Ερείκουσας Αλέξανδρος Κατέχης και Μαθρακίου Βασίλειος Αργυρός θα λαμβάνουν κανονικά την αντιμισθία τους.
Πρόκειται για μια τροποποίηση, καθώς η προηγούμενη απόφαση όριζε τους αντιδημάρχους αμισθία και είχε προκαλέσει την αντίδραση των αντιδημάρχων, κάτι που πια αποκαταστάθηκε.

Θέμα: «Τροποποίηση αποφάσεων περί ορισμού Αντιδημάρχων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων


Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 207 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/99 Τ. Β΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» περί μεταβίβασης αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων – εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έχει οκτώ (8) Δημοτικές Ενότητες.
 5. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με αρίθμ. εγκ.82/59633/20.08.2019 περί ορισμού Αντιδημάρχων, σύμφωνα με την οποία στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων μπορούν να ορισθούν εννέα (9) Αντιδήμαρχοι.
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010, περί αντιμισθίας αιρετών.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ.Α΄/16-12-2019) περί δυνατότητας ορισμού αμίσθων Αντιδημάρχων.
 8. Την αριθμ. πρωτ. 2399/20-9-2019 (ΑΔΑ:6Ε3246ΜΓ2Α-ΥΚΟ)απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».
 9. Την αριθμ. Πρωτ. 2025/20-1-2020 (ΑΔΑ: 6Μ1246ΜΓ2Α-3ΘΑ) απόφαση Δημάρχου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων Ερείκουσας και Μαθρακίου του Δήμου Κεντρικής και Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».
 10. Τον μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων(ΦΕΚ 3235/τ.Β΄/22-8-2019).
 11. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΔήμουΚεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε τις υπ’ αρίθμ. πρωτ.2399/20-9-2019 (ΑΔΑ:6Ε3246ΜΓ2Α-ΥΚΟ) και 2025/20-1-2020 (ΑΔΑ: 6Μ1246ΜΓ2Α-3ΘΑ) αποφάσεις μας,ως ακολούθως:

Α) Ορίζουμε ότι οι Αντιδήμαρχοι κ.Γιώτης Θεοχάρης του Φωτίου, καθ’ύλην Αντιδήμαρχος Ποιότητας Ζωής, Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας και κ.Κατέχης Δημήτριος του Εμμανουήλ, καθ’ύλην Αντιδήμαρχος Χωροταξίας, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Οθωνώνθα είναι άμισθοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 ν. 4647/2019.
Β)Ορίζουμε ότι οι κατά τόπον Αντιδήμαρχοι Δημοτικής Ενότητας Οθωνών κ. Κατέχης Δημήτριος του Εμμανουήλ, Ερείκουσας κ. Κατέχης Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος και Μαθρακίου κ.Αργυρός Βασίλειος του Αναστασίου θα είναι, επίσης, αρμόδιοι:
 1. i) για την υλοποίηση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στην νησιωτική δημοτική κοινότητα,
 2. ii) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας και
iii) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα.
Γ) Ορίζουμε ότι οικατά τόπον Αντιδήμαρχοι Ερείκουσας κ. Κατέχης Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος και Μαθρακίου κ.Αργυρός Βασίλειος του Αναστασίου θα λαμβάνουν αντιμισθία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 92 ν. 3852/2010.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις αρίθμ. πρωτ. 2399/20-9-2019 (ΑΔΑ:6Ε3246ΜΓ2Α-ΥΚΟ) και 2025/20-1-2020 (ΑΔΑ: 6Μ1246ΜΓ2Α-3ΘΑ) αποφάσεις μας.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στη ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων )και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, 49100, Κέρκυρας).

Η Δήμαρχος
Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
 3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 4. Αντιδημάρχους ΔήμουΚεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
 5. Διευθύνσεις – Τμήματα Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
 6. Αποκεντρωμένα Τμήματα Δημοτικών Ενοτήτων
 7. Αυτοτελή Γραφεία Δήμου

Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Τέλη...

Από 1η Μαρτίου ξεκινά το ΒΑΜΟΣ. (Δρομολόγια και τιμές)

Το "Νησί της Καλυψώς" σύμφωνα με ιστορικούς χάρτες βρίσκεται ΒΔ της Κέρκυρας (φωτογραφίες) | www.diapontia.gr

Το πλοίο ΒΑΜΟΣ στη γραμμή Άγιος Στέφανος - Διαπόντια Νησιά (Φωτογραφίες)

Απορρίφθηκε το ΠΗΓΑΣΟΣ από τη γραμμή του Αγίου Στεφάνου λόγω ηλικίας.

Φυλάκιση 15 μηνών για τον επίδοξο "δράκο" του Μαθρακίου.

Πέντε χρόνια από τη μέρα που ο 19χρονος Χρήστος Κούρκουλος χάρισε ζωή

Η σημαία των Διαποντίων Νήσων και η σημασία της - diapontia.gr