Απορρίφθηκε το ΠΗΓΑΣΟΣ. ΝΑΙ σε ΧΑΝΙΑ ΙΙΙ και ZANADU από το Υπουργείο Ναυτιλίας | www.diapontia.gr
Δείτε τη απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας σχετικά με τη γραμμές Αγίου Στεφάνου και Κέρκυρας προς Διαπόντια Νησιά.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής της υπ’ αριθμ.2252.1.1/69207/19/24-09-
2019 (O.E.) Προκήρυξης Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση
Δρομολογιακών Γραμμών με σύναψη Σύμβασης ή Συμβάσεων Ανάθεσης Δημόσιας
Υπηρεσίας διάρκειας από 01/11/2019 μέχρι 31/10/2020 για τις συμβάσεις ενός έτους ή
μέχρι 31/10/2023 για τις συμβάσεις τετραετούς διάρκειας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Την αποδοχή του από 04/12/2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας
μειοδοτικών διαγωνισμών για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών της υπό στοιχείο 6
απόφασης, ως προς τα κάτωθι:
α) αποδοχή των προσφορών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α.  ΚΕΡΚΥΡΑ-ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ (ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ-
ΜΑΘΡΑΚΙ-ΟΘΩΝΟΙ (λιμένας Αυλακίου)
ΤΖΟΙ ΚΡΟΥΖΙΣ Ν.Ε.
και επιστροφή.
Β. ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ-ΜΑΘΡΑΚΙ-
ΧΑΝΙΑ ΙΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ Ν.Ε.
ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή.

β) την απόρριψη των προσφορών των κάτωθι:
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ-ΜΑΘΡΑΚΙ-
ΟΘΩΝΟΙ και επιστροφή.
ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΛΑΙΝΣ Ν.Ε.

2. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής προδικαστικής προσφυγής, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημέρα που λαμβάνουν γνώση της παρούσας
απόφασης, ενώπιον της αρμόδιας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 360 και έπ. του ν. 4412/16 (Α’ 147), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Υποψήφια σε 2 γραμμές τα πλοία του Α. Κυριακάκη.

Τα πλοιάρια ΧΑΝΙΑ Ι και ΧΑΝΙΑ ΙΙΙ ήταν επίσης υποψήφια και στη γραμμή ΚΑΣΤΟΣ-ΚΑΛΑΜΟΣ-ΝΥΔΡΙ Ή ΛΕΥΚΑΔΑ. Συνυποψήφιο στην γραμμή είναι το πλοιάριο ΚΑΣΤΟΣ ΙΙ του Χ. Γιαννούτσου το όποιο κατειχε ως προτεινως τη συγκεκριμένη γραμμή. Το ΧΑΝΙΑ Ι τελικώς απορρίφθηκε.


ΧΑΝΙΑ Ι

ΚΑΣΤΟΣ ΙΙ

Σχόλια

Δημοφιλέστερα άρθρα

Όταν ο Βενιζέλος παραχώρησε τη νήσο "Σάσων" στην Αλβανία

Άρθρο: Διαπόντια Νησιά, το "άγνωστο" δυτικότερο άκρο της Ελλάδας

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΑΝΑDU ΣΤΑ ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ

Η απάντηση του πλοιοκτήτη του ΧΑΝΙΑ ΙΙΙ σχετικά με τα αρνητικά δημοσιεύματα: "Το πλοίο είναι αξιόπλοο. Περιμένουμε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού" | diapontia.gr